Då livsupplevelsen naturligt innefattar olika faser, omfattar den under inkarnationernas gång också perioder av lidande. Förluster, sorger och svårigheter av olika slag danar människan med tiden. Vi växer. Detta leder oss fram till ökad förståelse och ödmjukhet. Den mänskliga utvecklingen handlar om att utveckla en högre medvetenhet, monadens medvetenhet. Så småningom kan vi reflektera över frågan: Vem är det egentligen som lider?

Är det vårt lägre skenbara jag med sina höljens begär, bundenhet och egna tolkningar, eller är det vårt sanna jag, monaden? Men monaden vi alla egentligen är kan inte lida. Denna vår sanna natur ser evigheten i allt liv. Den förstår att det finns ett högre syfte.

De lägre höljenas natur hindrar den sanna kärleken med sina villkor. Glädjen över att ge kärlek, beröra i tanke, känsla eller handling, utan det skenbara jagets envisa förväntningar på gensvar, får vårt högre emotionala att växa. Genom att bejaka våra ädlaste känslor, kan vi uppleva den sanna och innerliga glädjen.

Från att se och uppleva livet genom våra lägre höljens färgade glasögon, börjar vi så småningom se allt så mycket klarare. Våra tolkningar ersätts av kunskap och insikt och vi triggas inte längre av det som vi tidigare gjorde genom det gamla synsättet. Vi släpper den bundenhet till relationer och materiell välfärd som präglat det tidigare livet. Välmåendet blir oberoende av yttre faktorer.

Genom att påminna oss om vår sanna identitet så kan vi börja förstå att vi är Ett med alla vi möter. Bortom personligheter och egoistiska handlingar döljs denna sanna natur inom varje människa. Ibland väl dolt, men ändå finns det där.

Denna mestadels omedvetna vandring från identifikation med de lägre höljenas begär till monadens medvetenhet utgör vår livsupplevelse, som i samspel med våra medmänniskor spelas upp i otaliga dramer. Dessa har som enda syfte att föra oss framåt i utvecklingen. Ofta repeteras dessa gång på gång innan vi drar lärdom.

Genom att se att våra motspelare endast har den, för dagsmedvetandet annars omedvetna, roll som är gudomligt anpassad för att utlösa just de situationer och dramer som kan trigga vår utveckling i det vi mest behöver lära, kan vi nå en djupare förståelse för livets många skeenden.

Som ett gigantiskt flerdimensionellt pussel har varje individ sin unika roll anpassad till den stora ständigt rörliga helheten av livsupplevelser. Målet för oss alla är att vakna upp till vår sanna identitet, monaden.