Blog Image

Frön i vinden

Om bloggen


Tankar om människans utveckling mot en högre medvetenhet och om hur vi kan skapa ett samhälle som speglar detta. Om att bli medvetna medskapare, för att kunna fortsätta leva som värdiga medborgare på denna vackra planet.
I en värld fylld av illusioner kan vi kanske skönja den bakomliggande enheten och det högre syftet tillsammans. Kanske landar något frö i dig.

Må du färdas väl på din väg! <3

RECEPT PÅ MARIONETT

Uncategorised Posted on 2021-09-30 18:50

(Vad självtänkande människor genomskådat sedan länge – har Du?)

FÖRBEREDELSE

Undervisning – programmering utan fokus på det väsentliga – att utveckla goda egenskaper och förmågor

Löneslaveri – får alla fast i ekorrhjulet och bäddar för begär efter lättsmält underhållning

Pengasystemet – som ökar skuldsättningen och slaveriet

Tillväxtmyten – präglar in att mer och fler alltid är lösningen

TILLSÄTT

Stress – avtrubbar hjärnan och ger koncentrationssvårigheter

Strålning – stör hjärnans funktioner ännu mer

Kemikalier – orsakar obalanser och sjukdomar

Alkohol, tobak, droger – skapar mer avtrubbning och beroenden

Läkemedel – med biverkningar som gör människor sjukare och beroende av fler piller

Skräpmatskultur – gör stor industri av allt onyttigt som är beroende- och sjukdomsframkallande

Underhållning – passiverar och underhåller ytligt fokus – minimerar eget tänkande

Spel – beroendeskapande och tidskrävande – håller människor på mattan

Konsumtion – uppmuntrar ytliga begär – låter alla vara upptagna

Modeslaveri – utnyttjar flockmentaliteten i girighetens namn och undergräver självtilliten

Porrindustri – håller människor fast i lägre begär och inkapabla till sunda relationer

Nerdragande intryck – normaliserar det förfulade

Destruktiv konst – förvrider ideal och fördärvar konstens syfte

”Modern” arkitektur – tomma livlösa former utan ”själ”

Digitalisering – skapar teknikberoende och osunt begär efter nya förföriska prylar

Sociala medier – gör människan beroende och lättmanipulerad, skapar ångest och komplex

Polarisering – fördummar dem som inte går att styra, motverkar enhet och samverkan

Korruption – mutar alla lättstyrda, giriga och förprogrammerade individer

Lögner – pumpas ut, skapar konsensustrans och hjärntvätt hos redan bedövade sinnen

Förtryck – styr massan att trycka ner alla som kan tänka själva

Kriminalitet – tillvänjning av accelererande brottslighet och mer avtrubbning, fullt upp med eget lidande

Gör systemet självgående – marionetterna håller själva lögnerna och maskineriet vid liv!

RESULTERAR I MÄNNISKA SOM:

inte kan tänka själv

inte orkar tänka själv

inte vågar tänka själv

har samma åsikter som media

har samma åsikter som massan

är indoktrinerad med lögner

är mentalt färgblind

är oansvarig och passiv

är totalt livsokunnig

är självdestruktiv

är som ett får i flocken

gör som hon blir tillsagd

gör som alla andra

är lättmanipulerad

är LÄTTSTYRD MARIONETT!

(till dem som håller i trådarna…!)

Ledtråd: Sök på dokumentären MONOPOLY Who owns the world? med Tim Gielen…

PS. Kära medmänniska! Om Du känner dig träffad: det är aldrig för sent att vakna upp ur dimman. Din potential är mycket större än Du kan föreställa dig! En innerlig resa mot ökad medvetenhet och sann levnadskonst väntar. <3

”Det gör ont när knoppar brista” (citat av Karin Boye)Döden – ur annat perspektiv

Uncategorised Posted on 2020-04-03 22:25

Vår inställning till döden präglar också vårt handlande i svåra tider. När vi tror att denna innebär definitiva slutet för vår existens, blir den något att frukta och undvika så långt det är möjligt. Utan förståelse för dödens natur kan vi inte handla på annat sätt än att till varje pris försöka att rädda liv, vilket blir det naturliga och gemensamma målet under svåra kriser, medan andra långsiktiga konsekvenser får komma i andra hand. Människolivet är det som värderas högst när det gäller, vilket visar att något ädelt är under utveckling i människan. Detta ädla behöver uppnås innan livstillit och insikt om högre perspektiv kan vakna, där vi med kunskap om den mänskliga evolutionen kan bemöta och se på livet på nytt sätt. Om hjärtats ädla egenskaper inte utvecklades först skulle vi så småningom riskera bli av en kall och grym natur, lagd åt att välja en mörk väg. Så värnandet om den fortsatta fysiska existensen visar att något gott är under utveckling, då medkänsla, ödmjukhet och andra goda kvaliteter lättare gror under svåra omständigheter. Där får vi även möjlighet att börja omvärdera mycket av det vi tidigare värderat i livet och upptäcka vad som egentligen är väsentligt.

Genom krissituationer ”förbereds marken” inom oss och vi utvecklas. Kollektiva medvetenheten höjs och de bearbetade livserfarenheterna erbjuder en bördigare jord för de frön av kunskap som våra äldre bröder sår, och som då kan gro hos mottagliga individer. En begynnande förståelse för människans utvecklingsväg genom en mängd inkarnationer tar sin början. Vi har att lära att detta jordeliv är endast ett av ofantligt många. Att födas och att dö är liksom aktivitet och vila, båda lika nödvändiga ur det högre jagets synvinkel. Vi går in i och ut ur inkarnation, om och om igen. Det är endast det lägsta av våra höljen vi lämnar bakom oss, den fysiska organismen. Existensen fortsätter, och lika verkligt som vi uppfattar vårt vanliga liv, eller nattdrömmen när vi drömmer, är verkligheten efter den så kallade döden. Det verkliga offret eller ”döden” ur jagets synvinkel är att födas till den fysiska världen…

Den fysiska döden kommer för oss alla förr eller senare. När organismen är tärd och sjuklig kommer det ena eller andra orsaka dess fysiska tillbakadragande. Detta är något oundvikligt, och ur högre jagets synvinkel något nödvändigt och gott. Ett fysiskt redskap som inte längre kan tjäna sin funktion måste lösas ur det fysiska greppet och frigöras för högre existens. Fruktan att förlora nära och kära är förstås stor, då vi i vår okunnighet tror att vi verkligen förlorar dem. Men verkligheten är att vi har älskat varandra i så många skepnader, att vi får vara tacksamma att vi inte minns alla avsked i det förflutna. Men vi möts igen, och banden stärks. Döden är ingenting att frukta utan den är en befriande övergång och glädje när vi går vidare till finare existensvärldar.

Med den moderna teknologin inom vården har kapaciteten att rädda liv mångdubblats, på gott och ont. Ibland kan det vara gott och riktigt, men ibland förlänger det livet i en organism som inte längre tjänar sitt syfte och där det högre jaget bara väntar på lämpligt sätt att gå över. Kunde vi se detta ur det högre perspektivet, skulle vi kanske le överseende åt människornas ihärdiga försök att ”rädda liv”. Många gånger skadar dessa försök mer än de gör gott. Om vi vid svåra och dödshotande tillstånd, där möjlighet till tillfriskning är utesluten, istället kunde acceptera vårt tillstånd som en förberedelse för övergång, med tillit till att inkarnationen går mot sitt slut, skulle vi istället kunna välja att dö tryggt hemma i lugn och välkänd miljö. Med våra nära och kära samlade kan detta bli till en stilla och vacker övergång, ett fint farväl, samtidigt som möjlighet finns att ta hjälp av palliativa insatser vid behov.

Förutom fysiska organismens begränsningar har även skördelagen sin verkan både individuellt och kollektivt. Att människor ”tas ur inkarnation” är ingen slump utan har alltid en orsak, även om den må vara avlägsen och omöjlig för oss att förstå. Vilket dock aldrig skall hindra oss från att värna om och hjälpa varandra. Allt det goda vi kan göra för andra är förutom den genuina omsorgen, även en gottgörelse för gamla skulder och en god sådd genom en ny orsakshandling. Det långa tidsperspektivet är alltid en realitet även om vi människor ytterst sällan beaktar det.

De större perspektiven innefattar bland annat mänskligheten såsom kollektiv, civilisationers uppgång och fall, och planetens evolution, som alla står under kosmiska och solsystemiska lagar. Ur det högre perspektivet är inkarnationen en nödvändighet för att växa genom livserfarenheter, lärdomar och insikter. Sådana vi endast kan få på det fysiska planet. När syftet med den enskilda inkarnationen uppnåtts (något vi ej har möjlighet att nå full insikt i), inga fler möjligheter till lärorika erfarenheter kan erbjudas eller den mänskliga organismen gjorts otjänlig, kallar det högre jaget människan ur inkarnationen för fortsatt tillvaro i högre världar. En helt naturlig process enligt den högre kunskapen.

Alla dessa upprepade inkarnationer tjänar till att utveckla de tolv essentiala egenskaperna hos människan, vilkas uppnående är nödvändiga inför hennes framtida övergång till det femte naturriket. Detta följande naturrike, essentialvärlden eller enhetsvärlden, existerar i finare materievärldar än den fysiska, och där måste allt som inte är enhet, kärlek och visdom vara övervunnet en gång för alla. Innan dess är gemensamma målet i människoriket att uppnå enhet och broderskap i vårt liv på planeten, återspeglat i ett samhällsbyggande av helt ny kvalitet. Då kan mänskligheten genom sitt utstrålande av ljus, kraft och kärlek, fullgöra sin egentliga roll och vara till välsignelse för lägre naturriken.